Godlike Productions - Conspiracy Forum
Users Online Now: 2,278 (Who's On?)Visitors Today: 945,192
Pageviews Today: 1,149,780Threads Today: 230Posts Today: 3,519
09:24 AM


Back to Forum
Back to Forum
Back to Thread
Back to Thread
REPORT ABUSIVE REPLY
Message Subject I Am John Titor, Ask Me a Question
Poster Handle Nihongo Shaberaremasuka
Post Content
Not sure how to put kanji up on this site so I'll use roomaji.

@ren1999

Originaru pousuta he,
Ima ha boku ha sekai no hitotachi wo mesameru houhou wo sagasu tame ni furousha no seikatsu wo shite imasu. Donna you ne betsujin to tsunagareru ka ga boku no benkyou desu. Hito ni jibun no honshin wo fukaku miru to rikai wo misetai kedo donna you ni okoraremasu ka. Hito wo kaeru ni wa nani ga hitsuyou ka to oshiete kudasai. (nihongo ni kotaete kudasai)
 
Please verify you're human:
Reason for reporting:
News