Godlike Productions - Discussion Forum
Users Online Now: 893 (Who's On?)Visitors Today: 85,868
Pageviews Today: 224,726Threads Today: 120Posts Today: 1,841
03:59 AM


Rate this Thread

Absolute BS Crap Reasonable Nice Amazing
 

The prediction for the scary world of monks in Thailand.

 
Anonymous Coward
User ID: 56916392
Thailand
04/16/2014 10:04 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
The prediction for the scary world of monks in Thailand.
I urge everyone to read. Vision of the eye from the inside.
[link to savelife2012.wordpress.com]
Anonymous Coward
User ID: 56917156
Cyprus
04/16/2014 10:07 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
คำแจ้งเต&#363​9;อน วันชำระล&#365​7;างโลก (พ.ศ. 2549 2562)

???


hf
Anonymous Coward
User ID: 56678067
United Kingdom
04/16/2014 10:12 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
คำแจ้งเต&#363​9;อน วันชำระล&#365​7;างโลก (พ.ศ. 2549 2562)

จาก หลวงปู่ใ&#362​7;ญ่เทพโลก&#3​629;ุดร แจ้งไว้แ&#358​5;่ หลวงปู่ภ&#363​4;รตะฤาษี (บัวขาว)

ขอยกกลอน สอนใจ ในยามยาก ช่วงลำบา&#358​5; ไว้เป็น อุทาหรณ์

โลกทั้งโ&#362​1;ก กำลัง จะสั่นคล&#362​9;น เพื่อสะท&#365​7;อน ผลกรรม คนทำมา

จากวันนี&#365​7; ต่อไป ภายภาคหน&#365​7;า ในไม่ช้า วิบากกรร&#361​7; วิ่งเข้า&#362​7;า

ให้โหยหว&#360​9; คร่ำครวญ แสนเวทนา คนทั่วหล&#365​7;า ต่างล้มห&#363​4;ย ตายเป็นเ&#361​0;ือ

หากไม่เช&#363​9;่อ ให้เผ้าด&#364​1; จะรู้สึก ต้องสะอึ&#358​5; เมื่อไม่&#361​7;ี สิ่งใดเห&#362​1;ือ

ทุกวันนี&#365​7; มีใช้ อย่างเหล&#363​9;อเฟือ จะไม่เหล&#363​9;อ ให้ใช้ ในบัดดล

คนหลายคน วกวน เพื่อเสพ&#362​6;ุข ไม่เคยทุ&#358​5;ข์ ร้อนใจ ให้ขัดสน

เฝ้าเอาเ&#361​1;รียบ เบียดเบี&#361​8;น หมู่ผู้ค&#360​9; ไม่เคยสน เวรกรรม มันมีจริ&#359​1;

ไม่ว่าใค&#361​9; ใดใด ในโลกนี้ ชั่วหรือ&#360​4;ี ทุกเยาว์&#362​3;ัย ชายหรือห&#359​7;ิง

สัจธรรม เท่านั้น คือความจ&#361​9;ิง ทุกสรรพส&#363​6;่ง หนีไม่พ้&#360​9; ผลของกรร&#361​7;

คนคิดดี ทำดี ย่อมมีสุ&#358​6; พ้นกองทุ&#358​5;ข์ ชีวี ไม่แปรผั&#360​9;

พาพ้นทุก&#358​6;์ สิ้นวิบั&#360​5;ิ ในฉับพลั&#360​9; บุญเท่าน&#363​3;้น ที่หนุนน&#363​5; คนทำดี

ผิดกับคน ที่ทำผิด และทำพลา&#360​4; ต้องถึงฆ&#363​4;ต บาปกรรม ซ้ำเป็นผ&#363​7;

ครั้งอยู&#365​6;ดี มีสุข ไม่ใฝ่ดี พอจะม้วย ชีวี แล้วใฝ่บ&#364​0;ญ

กุศลหนุน บุญใด ไหนจะช่ว&#361​8; มีแต่ซวย เท่านั้น ที่เกื้อ&#362​7;นุน

เกิดเป็น&#358​8;น ไม่เคยคิ&#360​4; ตอบแทนคุ&#360​3; จะเอาบุญ ที่ไหน มานำพา

อีกไม่นา&#360​9; ก็ถึง กึ่งพุทธ&#363​2;* เป็นจังห&#362​3;ะ รอยต่อ ศาสนา

สิ่งทุกส&#363​6;่ง ย้อนกลับ สู่เวลา ทรัพย์ไร&#365​7;ค่า คนยึดจิต อภิญญา

ถิ่นกาขา&#362​3; ยาวนาน จะผันผ่า&#360​9; พระศรีอา&#361​9;ย์ อริยะเมต&#365​2;ตร เข้ามาหา

ศรีวิไล ใฝ่ธรรม ทุกเวลา เทวดา ปกป้อง ตลอดกาล

อยากอยู่&#360​4;ี มีสุข ถึงยุคนั&#365​7;น ต้องช่วย&#358​5;ัน สร้างกรร&#361​7;ดี ไว้สืบสา&#360​9;

ภัยวิบัต&#363​6; โลกสลาย อีกไม่นา&#360​9; สิ้นคนพา&#362​1; เหลือคนด&#363​7; ไม่กี่คน

คำยืนยัน ปู่ฤาษี ภารตะ ให้สละ อย่ายึดม&#363​3;่น อย่าสับส&#360​9;

ให้รู้ไว&#365​7; ภัยจะถึง ทุกตัวตน ให้ทุกคน หลบลี้ หนีออกมา

การเปลี่&#361​8;นแปลง ครั้งใหญ&#365​6; จะบังเกิ&#360​4; จำไว้เถิ&#360​4; จะสิ้นยุ&#358​8; กลุ่มเศร&#362​5;ฐี

ที่คดโกง ฉกฉวย จนได้ดี จะสิ้นที หมดท่า พาตรอมตร&#361​7;

บาปและกร&#361​9;ม ตามซ้ำ ไม่ย่อหย&#365​6;อน กินหรือน&#362​9;น เดินนั่ง ช่างขื่น&#358​6;ม

ถึงรวยทร&#363​3;พย์ เคยยิ่งใ&#362​7;ญ่ ยิ่งระทม ก็จะล้ม จมดิ้น สิ้นกันไ&#361​1;

จากสี่เก&#365​7;า เข้าถึง ปีหกสอง ฟ้าจะร้อ&#359​1; คำราม สุดหวั่น&#365​2;หว

ธรณี จะโกรธ เป็นฟืนไ&#361​5; พระพรายไ&#359​5;ร้ จะถาโถม โจมดีเรา

พระคงคา จะไหลบ่า หุ้มเปลื&#362​9;กโลก ดาวนอกโล&#358​5; พุ่งชน คนอับเฉา

ให้รีบลุ&#358​5; และตื่น เถิดพวกเ&#361​9;า รีบเดินห&#360​9;้า ถึงธรรม ค้ำชีวา

ภาคกลางห&#360​9;ึ่ง ใต้หนึ่ง พีงจำไว้ จมอยู่ใต&#365​7; คงคา แน่นักหน&#363​4;

ผืนแผ่นด&#363​6;น คลุมด้วย&#360​9;้ำ สุดลูกตา ชาวประชา ไร้แผ่นด&#363​6;น สิ้นชีพว&#363​4;ย

เหนืออีส&#363​4;น ตอนล่าง ต่างรันท&#360​4; แผ่นดินล&#360​4; หดหู่ ไม่รู้หา&#361​8;What is this fuckery!!!???? goaway
Anonymous Coward (OP)
User ID: 56916392
Thailand
04/16/2014 10:13 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
คำแจ้งเต&#3​639;อน วันชำระล&#365​7;างโลก (พ.ศ. 2549 2562)

???


hf
 Quoting: Anonymous Coward 56917156


Is only the beginning of disaster.
Anonymous Coward (OP)
User ID: 56916392
Thailand
04/16/2014 10:15 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
[link to www.youtube.com]
Lord Marshal of Necromongers

User ID: 10873474
United States
04/16/2014 10:18 AM

Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
I urge everyone to read. Vision of the eye from the inside.
[link to savelife2012.wordpress.com]
 Quoting: Anonymous Coward 56916392


How about translating it if you want us to read it. Not everyone can read Thai.
>>>>>>>>>>>>>>>>>
Forget the red or the blue pill. Take the gold pill.

“How can there be a God, when there is nothing but God.” - Laozi

“Naturalness is called the Way. The Way has no name or form; it is just essence, just the primal spirit.” - The Secret of the Golden Flower.
RadioactiveMan

User ID: 1403046
04/16/2014 10:19 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
 Quoting: Anonymous Coward 56916392


Tranlsate
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
- Mahatma Gandhi
RadioactiveMan

User ID: 1403046
04/16/2014 10:20 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
คำแจ้งเต&​#3639;อน วันชำระล&#365​7;างโลก (พ.ศ. 2549 2562)

???


hf
 Quoting: Anonymous Coward 56917156


Is only the beginning of disaster.
 Quoting: Anonymous Coward 56916392


Google Translate shows this weird stuff:

Notification day cleanse ( 2549 - 2562) .

From Luang Poo Thep Olkaudr report to the hermit grandfather Mahabharata ( MMA ) .

Let me teach poetry in difficult times as the example.

The whole world is shaken to reflect the work done.

From this day forward, to soon run into misfortune .

The shrill wail of thousands of people around the yard distressing die in a great number of different entirely .

If not I will feel the need to burn hiccup when there is nothing left .

Today there is a plethora is dispelled left to use .

Many windings to addiction happy , never mind to suffer need.

Exploiting the oppressed among the people do not care , it is true causality .

Not that anyone else in this world, evil or good , all young , male or female .

Truth is the only truth, everything is inevitable result of karma.

People that make me happy would be suffering Peak and do not vary .

Brought an end to his misery in a sudden catastrophe, underpinning the merits only people doing well.

Wrong with people who make mistakes and do not repeat a sin to utter destruction ghosts.

Pursuing the well-being not good enough to merit gruel U already pursuing .

I support any charity that is helping , but only hex advocating .

Was never a reward you will take some time somewhere .

Soon reached the semi- enlightened religious boundaries * rhythm .

Everything is back to the property to seize the mental pattanased worthless .

Thin veneer long to pass through the Sri R. Gray Fern tri converted to it.

Pursuing fairness Siwilai angels guarding every time forever.

Well-being of that era would have helped to carry on creating good karma .

Disaster, catastrophe, end of the world would soon crumble to the great bully a few people.

Confirmed hermit Mahabharata to surrender Do not confuse adherence .

To know the identity of all the disasters to everyone slink out.

Big changes are coming to the end of an era , let us remember the rich .

It could well be the end of a crooked looters who desperately take straitjacket .

Sin and retribution by the tireless eat or sleep walking elephant bitter .

Been even greater pain to the rich wealth will fall to the sinking braid .

From four to nine years, six two roaring sky to sing with him.

Earth anger is kindling the fire flared up the soon to attacks us.

The Ganges is flowing outer cover crust stars tackle the ballast.

Rise up , let us make haste and hurry forward to preach the Chihuahua.

One of the central Penghu remember Ganges submerged trashed it .

Land covered by water, with the eyes of the public land is inactivated attack.

North, East, and lower wishbones, I depressed the land lost .

I was left with few surviving outside the gem lifeless disasters .

The sky gloomy downpour encased Seven Nights Dawn projection .

Destroyed the flex almost extinguish small animals are not killed each other became toxic bereavement .

Tornado storm was bad, I did not attack , losing a whopping wind activities .

Any sudden death where the wind blows no smoke , but the poison destroyed his life .

After that, the rest will turn unremitting perseverance prayer .

Human suffering and grief to relax prosperous Sri Maitland Triathlon will take place promptly exaggerations .

Create a flawless man-made global sanctioned Siwilai to Eฉid stanza .

End of grief, mental illness not only exemplifies the mind to remain standing.

Lots of money to their technicians do not have the same dramatic fabrics .

What for and pursuing lasting all day and night is bright brilliant mind .

Fate holds the brace to help residents do not apply to the terms of attractive colors.

I 'm all stuffed full body Phraya gem is unfair rules .

If you do not believe what the world really end in mind this is the real deal for sure .

Monitoring changes every time I started to realize that time.

Storm , flood, earthquake seduces the whole world , not tight absurd .

Earth , air, fire , water intrusion upon the slit of the spiritual destruction.

People around the world will meet to resolve the multiple problems plague .

Both about the world and how busy it was worth taking overturned .

Because of the phenomenal world is being overrun by mankind suffered reverses .

Destruction , devastation every night can not be forced into the world waited sqm.

* The present reality sooner than 48 years .

Source


Last Edited by RadioactiveMan on 04/16/2014 10:20 AM
First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win.
- Mahatma Gandhi
Anonymous Coward
User ID: 40731538
Netherlands
04/16/2014 10:20 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
LOL OP, nobody here except you can read or understand Thai.
Anonymous Coward
User ID: 56917935
Thailand
04/16/2014 10:27 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
I urge everyone to read. Vision of the eye from the inside.
[link to savelife2012.wordpress.com]
 Quoting: Anonymous Coward 56916392


How about translating it if you want us to read it. Not everyone can read Thai.
 Quoting: Lord Marshal of Necromongers


Sorry
I'm trying to translate into English.
But I use the Google language translation.

I tell everyone Disasters that we are experiencing today is just the beginning.
Anonymous Coward
User ID: 56917935
Thailand
04/16/2014 10:48 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
I think the Bible predicted the cable was coming true. Match the prediction of Buddhism And prediction of monks from Thailand.

"Western countries Town of Babylon shall fall from sin.
Anonymous Coward
User ID: 56910904
Russian Federation
04/16/2014 10:50 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
scratch that delusional meditation practice-induced shift
Anonymous Coward
User ID: 56917935
Thailand
04/16/2014 11:14 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
Prediction about Project Blue Beam dating.

Mystery began to scare people heard the amazing miracle that has not appeared since the modern era. To the present Humans are met Wonders in this age who had never seen. The Magic had a chance to see.
Anonymous Coward
User ID: 53580445
Argentina
04/16/2014 11:24 AM
Report Abusive Post
Report Copyright Violation
Re: The prediction for the scary world of monks in Thailand.
Evidence clearly points out that prediction of future events is not possible.

Oh yes, 'evidence' being the key word.

GLP